FAQ K.E.T.

Wie kan deelnemen aan een La Trao K.E.T. ?


La Trao K.E.T.’s zijn vrij toegankelijk. Bijgevolg kan elke externe dienst een vraag aan La Trao stellen.
De enige twee voorwaarde zijn dat de deelnemers vrijwillig instappen en dat deelname deel uitmaakt
van een hulpverleningsproces, m.a.w. dat er reeds een vorm van hulpverlening is voorafgaand aan
en volgend op het La Trao K.E.T. programma.
Waarom moet er sprake zijn van een hulpverleningsproces ?


La Trao K.E.T. heeft geen begeleidings- of therapeutische ambities. De formules staan borg voor intense ervaringen,
maar zijn beperkt in duur en erop gericht (nieuwe) impulsen te geven aan een reeds lopende begeleiding.
Of en in welke mate deze zich vertalen in ‘resultaten’ wordt bepaald door een samenspel van voorgeschiedenis,
programma, coaching, de mate waarin deelnemers zich hiervoor openstellen, de grilligheid van timing en situatie
en de vervolghulp.
Moet men superman of -vrouw zijn om te kunnen deelnemen ?


Opdrachten zijn nooit doel op zich, maar vormen een alibi om samen bezig te zijn. De correcte uitvoering ervan
is ondergeschikt aan de bereidheid om te praten over het proces dat ermee gepaard ging. Het accent ligt dan ook
niet zozeer op het fysiek-avontuurlijke, maar veeleer op de mentale uitdaging.Opdrachten zijn dus haalbaar,
nooit competitief en gedoseerd in aantal. Een beetje basisconditie, vermogen tot experimenteren met rollen
en bereidheid tot reflectie zijn evenwel noodzakelijk.
Waarom geven jullie vooraf geen informatie over de bestemming of de opdrachten ?


Het samen niet-weten brengt mensen op gelijke voet en versterkt de (lots)verbondenheid binnen het duo of gezin
Het niet kunnen anticiperen op wat komen gaat, noodzaakt bovendien uit om in het hier & nu te blijven.
Wat bedoelen jullie met ‘focus op het hier & nu in de omstandigheden’ ?


Deelnemers mogen geen GSM, muziekspeler, tablet, laptop of eigen geld meenemen. Met het schrappen
van deze hedendaagse vluchtwegen helpen we de focus van de deelnemers te richten op het hier en nu
en de interactie binnen het duo/het gezin. Het ritme van een dagelijkse nieuwe opdracht, het enige waarmee
men als deelnemer hoeft bezig te zijn, en de insteek van de coaches versterkt dit nog eens.
Waarom is er coaching ?


Coachinggesprekken zijn ondersteunend aan de opdrachten & doelstellingen tijdens het traject en zorgen ervoor
dat wat er zich afspeelt niet onopgemerkt voorbij gaat. Deze gesprekken zijn één van de weinige voorspelbaarheden
die we de deelnemers bieden, duren ongeveer een uur en vinden plaats op locatie. Dit kan een hotelkamer zijn,
maar net zo goed ergens op een bank in het park of tijdens een wandeling.
Wat is een ‘blanco’ coach en waarom kiezen jullie daarvoor ?


Een ‘blanco’ coach is iemand die geen geschiedenis heeft met het duo of gezin en geen kennis heeft
van hun dossier. Op die manier kunnen alle betrokkenen met een onbeschreven blad en een open blik
aan het verhaal beginnen. Bovendien zijn deelnemers en coaches verbonden in het niet-weten,
resp. m.b.t. het programma en m.b.t. de geschiedenis van de deelnemers.
Hoe stapt men in een K.E.T. van La Trao ?


Eerst is er een overleggesprek met de verwijzende dienst. Daarna volgt een gesprek met de deelnemer(s)
om te komen tot (een) gedeelde doelstelling(en). De toeleiding wordt afgesloten met een gezamenlijk gesprek
met deelnemer(s) en begeleidende dienst. Na de K.E.T. is er een gezamenlijk transfergesprek met de betrokken coach.
Al deze gesprekken kunnen plaats vinden op de begeleidende dienst, op La Trao of aan huis van de deelnemer(s).
Wat kost een K.E.T. van La Trao ?


De prijs is afhankelijk van de duur van het programma, maar mag nooit een obstakel zijn voor deelname.
Dank zij ons CSR-programma* en onze keuzes van opdrachten en logement kunnen we de kostprijs vrij laag houden.
Van de verwijzende dienst verwachten we een actieve bijdrage in de toeleiding en/of uitvoering van het programma.
De modaliteiten hiervan zijn onderwerp van overleg.

*Corporate Social Responsability
   Bedrijven die intekenen op een La Trao Business programma betalen automatisch een extra bedrag waarmee La Trao programma’s
   binnen de hulpverlening financieel worden ondersteund.

lees meer