FAQ Xtra

Wie kan deelnemen aan een La Trao Xtra ?


Iedereen, zowel een individue als een externe dienst, kan een vraag aan La Trao stellen. De enige twee voorwaarden zijn dat de kandidaat vrijwillig instapt en dat deelname deel uitmaakt van een hulpverleningsproces, m.a.w. dat er reeds een vorm van hulpverlening is voorafgaand aan en volgend op het La Trao Xtra programma.
Waarom moet er sprake zijn van een hulpverleningsproces ?


La Trao Xtra staat borg voor een intense ervaring. Het gastgezin heeft ervaring met (volwassen) vrijwilligers en affiniteit met jongeren & jeugdzorg, maar zijn geen hulpverleners. Wat in beweging komt tijdens de time-out kan deels ondervangen worden tijdens de coaching, maar de intrensieke meerwaarde van La Trao Xtra dient dus verankerd te worden door de begeleidende dienst na het verblijf in het gastgezin.
Waar komt de deelnemer terecht ?


De deelnemer verblijft bij een Vlaamse man en zijn Italiaanse vriendin, die in het Portugese binnenland een zelfvoorzienende boerderij (groententeelt) uitbouwen. De locatie is afgelegen en de leefomstandigheden zijn uitgesproken basic. De voertaal is Engels.
Waar wordt er van de deelnemer verwacht ?


Enige mate van reflectie (kunnen komen tot het formuleren van doelstellingen en inschattingen met betrekking tot zichzelf in perspectief van het programma, bereidheid tot online coachinggesprekken) en zelfstandigheid (heen- & terugreis worden samen voorbereid, maar individueel uitgevoerd). Er is geen voorkennis vereist, alle taken worden ter plaatse aangeleerd. Affiniteit met handenarbeid en het verzorgen van dieren, evenals het kunnen omgaan met het ontbreken van luxe en vertier, zijn evenwel essentieel voor het welslagen van de time-out.
Wat als het fout loopt ?


La Trao staat tijdens het programma permanent in contact met zowel deelnemer als gastgezin. Voor crisishulp staat een Vlaamstalige ex-hulpverleester ter plaatse stand-by. Indien noodzakelijk reizen we op korte termijn af naar de locatie. In extreme situaties kan de time-out worden afgebroken en de deelnemer terug naar huis gestuurd. In dat geval verhalen we de extra kosten verhaald op de deelnemer of de begeleidende dienst via de waarborg.
Hoe verloopt de coaching ?


Tijdens het programma wordt de lopende begeleiding opgeschort en vervangen door coaching vanuit La Trao. Dit gebeurt middels telefonische en online Skype contacten, in een wisselende frequentie (minstens eenmaal per week) en setting (soms individueel, soms samen met het gastgezin). Rechtstreekse contacten tussen deelnemer en begeleidende dienst worden tot een minimum beperkt en vormen onderdeel van de afspraken die tijdens de toeleiding opgesteld. La Trao houdt wel contact met de begeleidende dienst en is voor hen permanent bereiktbaar tijdens het programma.
Wat met de context van de jongere ?


De nood aan afstand t.a.v. de context (in welke betekenis dan ook) is dikwijls deels aanleiding voor de time-out. Het vermijden van een definitieve breuk blijft evenwel een belangrijke doelstelling. De aard (telefonisch, online, bezoek, enz.) en frequentie van contact tussen de deelnemer en zijn/haar context, maken deel uit van de toeleidingsgesprekken. La Trao is tijdens het programma rechtstreeks bereikbaar voor de contextfigu(u)r(en).
Hoe stapt men in een La Trao Xtra ?


Een eerste gesprek, met toelichting van het programma en het beantwoorden van vragen van de kandidaat (en verwijzende dienst), is geheel vrijblijvend. Pas na enige bedenktijd en een duidelijke 'go' van alle betrokkenen wordt het toeleidingsproces opgestart. Deze reeks van gesprekken omvat het uitklaren van de doelstellingen, het inschatten van sterktes & zwaktes, het maken van afspraken m.b.t. telefoon- en internetgebruik, het online sollicitatiegesprek met het gastgezin, het voorbereiden van de reis en het ondertekenen van de cliëntovereenkomst door deelnemer, context en verwijzende dienst. Tenzij er aanleiding is voor een spoedprocedure, duurt de toeleiding ongeveer vier weken.
Wat kost een La Trao Xtra ?


Dank zij ons CSR-programma* kunnen we de prijs van La Trao Xtra enigszins drukken, maar de effectieve kostprijs is niet gering. Jongeren met module Verbijf komen met hun dagvergoeding al een eind op weg. Extra fondsen blijven evenwel nodig. De preciese modaliteiten zijn onderwerp van overleg.
Hoe lang duurt La Trao Xtra ?


De deelnemer vertrekt voor vier weken. Voortijdig terugkeren is geen optie. In gezamenlijk overleg kan het programma telkens worden verlengd met een week, dit tot een maximum verblijfsduur van acht weken.

*Corporate Social Responsability
   Bedrijven die intekenen op een La Trao Business programma betalen automatisch een extra bedrag waarmee La Trao programma’s
   binnen de hulpverlening financieel worden ondersteund.

lees meer